MENU

Werkzaamheden Loobeek de Haag in Merselo gestart

18 november 2014

Sinds twee weken wordt er flink gegraven en gewerkt aan de uitvoering van het project Loobeek de Haag in Merselo, gemeente Venray. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Zandstraat en de Merseloseweg. Het her in te richten traject is in totaal 9 kilometer en loopt tot aan de provinciegrens met Noord-Brabant. Hier gaat de Loobeek over in de Vierlingsbeekse Molenbeek, waar Waterschap Aa en Maas werkt aan het herstellen van de visoptrekbaarheid vanuit de Maas. Het beektraject waar nu aan wordt gewerkt is 3 kilometer lang. In dit project werken gemeente Venray, provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei als betalende en uitvoerende partijen samen, in nauwe afstemming met de LLTB, Staatsbosbeheer en Dorpsraad Merselo.

De Loobeek is straks een meer natuurlijke beek. In het project worden ook de voor de natuur aangekochte gronden meegenomen. Met als doel een meer natuurlijk werkend watersysteem en meer natuurwaarde in het beekdal te realiseren. Wandelaars kunnen straks in het beekdal wandelen en genieten van het landschap en de slingerende beek. De landbouwgronden in de omgeving worden door het verbeteren en aanleggen van watergangen, ophogen van het maaiveld en aanleg drainage beschermd tegen wateroverlast.

Uitvoering

De planning is om in het voorjaar van 2015 de werkzaamheden af te ronden van dit traject. De aannemer werkt zoveel mogelijk op het terrein. Voor het grondverzet is het noodzakelijk dat de aannemer op enkele plaatsen over openbare wegen rijdt. Mogelijk kan men enige overlast ondervinden. De aannemer zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.

Maasgaard

Sinds vorig jaar zijn in de gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venray de ontwikkelingen voor natuur, water en recreatie samengebracht in de gebiedsvisie Maasgaard. De Loobeek in Merselo maakt ook onderdeel uit van de uitvoering Maasgaard.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten