MENU

Heidsche Peel

Heidsche Peel

In het gebied Heidsche Peel hebben provincie Limburg, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg gewerkt aan het herstel van natte natuur. Een aantal los van elkaar liggende natuurgebiedjes zijn door grondaankopen tot een eenheid gesmeed. Daardoor is het gemakkelijker om grondwater vast te houden voor de natuur. Het gebied is in 2018 opgeleverd.

Donderdag 25 oktober 2018  vond de feestelijke oplevering plaats van de inrichting van de Heidsche Peel (in Ysselsteyn) met alle betrokkenen van de stuurgroep Maasgaard. Gedeputeerde Hubert Mackus (provincie Limburg), lid dagelijks bestuur Joke Kersten (waterschap Limburg), wethouder Jan Loonen (gemeente Venray) en gebiedsmanager Jan Fenten (Staatsbosbeheer) keken gezamenlijk met alle aanwezigen terug op het project en bespraken de behaalde resultaten. Leerlingen uit groep 5 van basisschool Sint Oda uit Ysselsteyn maakten alvast kennis met het natuurgebied. Onder leiding van de bestuurders werden in 4 groepjes stukjes geplagd en heidezaadjes ingeplant waarmee het gebied officieel geopend werd. De kinderen zullen in de toekomst bij het gebied betrokken blijven.

Maasgaard

De Heidsche Peel is één van de dertien projecten die onder het uitvoeringsprogramma Maasgaard vallen. Via een integrale aanpak en samenwerking worden de verschillende doelstellingen in een gebied gerealiseerd, die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren. Na jarenlange voorbereiding is in 2015 het inrichtingsplan Heidsche Peel opgesteld. Na het doorlopen van diverse procedures zijn de inrichtingswerkzaamheden in oktober vorig jaar gestart. Het grote geheel van het inrichtingswerk is opgeleverd in het voorjaar van 2018, en na een half jaar onderhoud is nu het gehele werk opgeleverd.

Biodiversiteit

Het project Heidsche Peel is genoemd naar het gelijknamige natuurgebied: een Peelrestant van veen- en heidegebieden op de grens van Limburg en Noord-Brabant.  Er is uiteindelijk 56 ha nieuwe natuur ingericht, waarvan 25 ha ontgraven en afgerasterd. Zodoende zijn de zeven kleine, versnipperde natuurgebieden met elkaar verbonden  tot één groot geheel van ruim 170 ha. Hiermee wordt ruimte geven voor behoud en herstel van de biodiversiteit en daarmee de bijzondere plant- en diersoorten die in veen- en heidegebieden voorkomen.

Daarvoor was het noodzakelijk de verdroging tegen te gaan en de natuurgebieden te vernatten. Dat is bereikt door de waterhuishouding te herstellen via demping en verondieping van acht kilometer waterlopen, het verwijderen van het pompgemaal in het noorden van het gebied en het verwijderen en aanleggen van stuwen en duikers. Hierdoor komt er geen gebiedsvreemd en voedselrijk kanaalwater meer in het gebied en is de natuurlijke stroomrichting van het water hersteld.

Landbouw en recreatie

Daarnaast is de landbouwstructuur verbeterd. Nabijgelegen landbouwpercelen zijn opgehoogd met de vrijkomende grond, en er zijn ringsloten om woningen gelegd. Ook de recreatieve waarde is vergroot door het plaatsen van een zichtheuvel met kunstwerk “De Peeltroef”, plaatsing van infoborden en de aanleg van een parkeerplaats. Het komende jaar wordt nog gewerkt aan het verder verbeteren van de recreatieve infrastructuur, zoals wandel- en fietspaden die west en oost met elkaar verbinden. Ook naar het zuiden wordt een link gelegd met de Duitse begraafplaats. Uiteindelijk kan men via de knooppuntenroute over alle belangrijke info over het gebied beschikken via links met de smartphone.

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten