MENU

18 maart – inloopbijeenkomst wateraanpak Peelvenen-Mariapeel 

9 maart 2015 –

Op woensdag 18 maart vindt er in Griendtsveen een inloopbijeenkomst plaats voor het stellen van individuele vragen over onder meer de wateraanpak in het nabijgelegen natuurgebied Peelvenen-Mariapeel. Dit als antwoord op de informatieavond van 21 januari waaruit bleek dat er nog veel vragen leven onder bezorgde dorpsbewoners over mogelijke water- en muggenoverlast.

Vertegenwoordigers van het Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg staan dan klaar om deze vragen te beantwoorden. De inloopmiddag/avond wordt gehouden in Gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen van 16.00 – 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Leden van  de dorpsraad Griendtsveen en de actiegroep ‘Houdt Griendtsveen leefbaar’ hebben hun zorgen geuit over het natter worden van hun dorp. Zo zou er zelfs sprake zijn van water in kelders van woningen. Te natte situaties voor de landbouw maar ook voor de woningen kunnen verschillende oorzaken hebben. Tijdens de inloopmiddag is er ruimte om daar nader op in te gaan en hierover vragen te stellen aan deskundigen.

Activiteiten

Naast het geven van informatie ondernemen de betrokken instanties de volgende acties:

1. Monitoring waterpeilen: Staatsbosbeheer en het Waterschap Limburg stellen de huidige situatie (nul-situatie) vast en gaan de ontwikkelingen in de komende jaren volgen (monitoring van de grondwaterstanden) met behulp van peilbuizen, zowel binnen de Mariapeel als in de omgeving (o.a. Griendtsveen). Indien nodig kunnen op basis van de metingen nieuwe, aanvullende maatregelen genomen worden. De monitoring is als vergunningvoorwaarde in de waterschapsvergunning vastgelegd.

2. Onderzoek muggen: gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg starten een onderzoek naar de oorzaak van de muggenoverlast. Hierbij komen aan de orde waar de muggen vandaan komen, hoe deze leven en hoe kan worden voorkomen dat ze overlast veroorzaken. Voor de zomer start het onderzoek en de resultaten worden indien mogelijk verwerkt in de te nemen maatregelen of worden als aanvullende maatregel opgenomen.

Maatregelen Mariapeel

De nog uit te voeren maatregelen in de Mariapeel zijn bedoeld om vooral in droge periodes meer water vast te houden, in natte seizoenen wordt (net als nu) het overtollige water afgevoerd. Zo ontstaan de gewenste, stabiele waterpeilen in het natuurgebied. De peilopzet zet niet het hele natuurgebied onder water. Alleen in de lagere delen van het gebied zal het water aan het maaiveld komen te staan. De peilopzet wordt gefaseerd uitgevoerd over een periode van 6 jaar. Berekeningen laten zien dat als alle maatregelen zijn genomen, dus ook de compenserende maatregelen als ophogingen van landbouwgrond en aanbrengen van kwelschermen en peilgestuurde drainage, er geen schade wordt voorzien aan landbouwgrond of gebouwen.

Watervergunning

In de concept-vergunning voor de Waterwet zijn alle wateraspecten beoordeeld en onderbouwd door het Waterschap. Vanaf vrijdag 6 maart 2015 tot dinsdag 7 april 2015 ligt deze ter inzage bij het waterschap Limburg, de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas en Deurne.

Natschaderegeling

In geval er onverhoopt toch sprake is van waterschade, is er een natschaderegeling. Schade kan na toetsing op deze regeling via het waterschap worden vergoed. De regeling wordt gezamenlijk gefinancierd door het waterschap en de Provincie.

Informatie

Op www.peelveneninuitvoering.nl staat meer informatie over de werkzaamheden. Op www.wpm.nl/gvop  vindt u meer informatie over de benodigde vergunningen. De waterschapsvergunning is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: